fredag 7 augusti 2009

Sprinkler i sjukhus

Problematiken kring brandskydd i sjukhus rör framför allt utrymningssäkerhet. Hur kan man utrymma personer som behöver assistans för att tas sig ut till säkerheten vid händelse av brand.

För att fördjupa sig i detta så kan man läsa rapporten Tolerable Fire Risk Criteria
for Hospitals
.

Syftet med rapporten var att presentera ett mått på den säkerhetsnivå som samhället anser vara accepterad för sjukhus. Rapporten baserar sig på att förse en fiktiv sjukhusbyggnad med olika brandskyddslösningar.

Resultatet av studien är att dagens byggregler inte ger en tillräcklig personsäkerhet i sjukhus. Detta beror i huvudsak på att flertalet patienter inte kan utrymma utan vårdpersonalens hjälp.


Vid scenariot att sjukhuset är sprinklat och vid förutsättningen att sprinklersystemet fungerar vid brand så ökar säkerhetsnivån för patienterna med 67% om man jämför med nivån för att enbart uppfylla kraven BBR.

En annan studie där Emanuelle Patti, har gjort en jämförelse mellan sprinklat och osprinklat utförande av sjukhus visar att säkerheten ökar markant vid sprinklat utförande.

I Sammanfattningen av hans rapport Personskydd i vårdrum kan man läsa

Beräkningarna visar att vårdarunderstödd evakuering i osprinklade lokaler endast
kan fullbordas innan kritiska förhållanden inträffar i cirka 70% av de simulerade
scenarierna, för motsvarande scenarion i sprinklade lokaler var andelen 95%.
Det skall observeras att samtliga beräkningar grundas på förutsättningen att dörren
mellan brandrum och anslutande korridor är stängd.


I 30% av fallen så skulle man inte kunna utrymma alla patienter och det låter inte i mina öron som accepterbart.

Återigen visar det att om man sprinklar utrymmena så ökar möjligheten för säker utrymmning.

Inga kommentarer: