torsdag 6 december 2007

Vikten av kunnande hos brandkonsulterna gällande brandbekämpning med vattendimma

Fernand Viagara Murillo har skrivet en rapport, The importance of the specialised consultant in water mist fire suppression projects, om vikten av att brandkonsuterna, som är involverade i projekt där vattendimma skall användas som släcksystem, har erforderlig kunskap.

Eftersom brandbranchen är väldigt konservativ och vattendimma fortfarande är en relativt ny teknologi så finns det ett behov av konsulter med kunskap om vattendimma. Problemet är att idagsläget finns inte så många att välja på i Sverige och att helt förlita sig på oss leverantörer kan säkert kännas osäkert.

Men det finns trots allt sätt att verifiera föreslagna systemlösningar.

Enligt det regelverk som finns för vattendimma NFPA 750, vilket beskriver minimikraven för att vattendimsystem, skall systemen vara fullskaligt testade av ett internationellt erkänt testinstitut. Det ligger då med andra ord på testinstitutet att ta fram brandtestktiterierna, såsom brandbelastning, typer av bränder, ventilationsförhållanden m.m.

FM och VdS är sådana testinstitut och båda har redan testprotokoll klara för många risker. T.ex totalvolymskydd inom industrin och sprinklerekvivalens för OH1, OH2 och OH3.

Vilken tillverkare som helst har mao möjlighet att bevisa att systemen klarar beskriven risk. Om man som tillverkare har passerat dessa tester så får man ett typgodkännande för just den specifika riskklassen som bevis.

Så om brandkonsulterna lär sig mer om detta så finns det en möjlighet att de släcksystem med vattendimma som installeras har blivit verifierat av tredje part.

I typgodkännandet framgår klart och tydligt vilken riskklass som systemet är godkänt för, samt alla designkriterier som skall uppfyllas.

Så det finns vinster för alla parter om kunskapen ökas inom området.

För kunderna är vinsten att det system som installeras verkligen har förmågan att bekämpa branden.

För konsulterna är vinsten att de vågar specifiera vattendimma och på så vis ökar sin portfölj av säljbara timmar till sina kunder.

För oss tillverkare är vinsten att brandkonsulterna ser vattendimma som ett verkligt alternativ mot övriga teknologier och kan bedömma på objektiva grunder när ett vattendim system är ett fördelaktigt alternativ.

onsdag 5 december 2007

Vattendimma istället för konventionella sprinkler

En artikel från Bygg och fastighets temanummer skydd 2006.

Bilden i artikeln visar Cirrus, Finlands svar på Turning Torso. Hela byggnaden är skyddad med HI-FOG sprinkler.

Rapport om 1000st brandbekämpningsinstallationer med vattendimma i England

Office of the Deputy Prime Minister i England har beställt en rapport Fire suppression in buildings using water mist, fog or similar systems - final report om de installationer med vattendimma som finns i England. Rapporten är en kunskapsammanställning och har baserat sig på en kombination av enkätundersökningar, intervjuer, literatur studier samt sökning på webben.

målet har varit att

A) ta reda på hur många installationer med vattendimma som finns installerade i England.
B) ta reda på mot vilken standard, typgodkännande eller dylikt som de är designada efter.
C) ta reda på hur de uppfattas att klara av brandkyddsförmågan
D) ta fram rekomendationer om framtida arbete för att verifiera släcksystemens effektivitet.

rapporten är intressant eftersom den är publicerad så sent som i december 2005 och ger en samlad bild av de flesta av installationerna i England.

Brandbekämpningssystem med vattendimma för flygplanshangarer

Länken här går till ett videoklipp på youtube där en fullskalig aktivering av ett skumssläcksystem utförs.

Filmen visar en aktivering av ett skumsläcksystem för en flygplanshangar. Mycket skum blev det. Eftersom skum behöver tas om hand efter en aktivering och inte kan släppas ut i avloppet så behövs omfattande dräneringsinstallationer vilka är av betydande kostnad för ett sådant projekt.

Sen finns det alltid en risk med att den korrosiva skumvätskan tränger in i elektronik eller smörjsystem i flygplanen, därför krävs en ordentlig sanering av de flygplan som blivit utsatta för skumaktiveringen.

Det var bland annat på grund av detta som vi utförde tester tillsammans med det norska försvaret på SINTEF i norge för att bedömma ekvivalens mellan ett skumsystem installerat enligt NFPA409 och vattendimma.

I rapporten watermist protection of aircraft hangars - full scale test från kan man läsa om resultaten.

Det visar sig att man snabbt släcker en brand och temperaturen på flygplanet tas ner under skdliga nivåer omedelbart vid aktivering. Detta med mycket mindre vatten än vad ett skumsläck system kräver.

Saneringen blir minimal och eftersom inga skadliga tillsatser finns behöver inte planen någon speciell sanering förutom det plan som varit involverat i branden naturligtvis.

Installationen som vi har gjort på F21 i Luleå baserar sig på den design som bekräftades vid testerna hos SINTEF.

Ingvar Liinakii var ansvarig från Fortifikationsverket och en artikel om anläggningen finns publicerad i fortifikationsverkets nyhetsbrev dec 2005

Genom
att använda vattendimma i stället
för skum eller halotron kan
kostnaderna halveras och miljön
skonas.
Försvarsmakten ställer mycket höga krav
på brandsäkerhet i fl yghangarer. Flygplanen
är dyra och släckningsprocessen måste vara
effektiv.
– Att släcka bränder med skum eller halotron
är dyrt, berättar Ingvar Liinanki, projektledare
vid Fortifi kationsverket i Luleå. Halotron
är dessutom inte särskilt miljövänligt
utan löser upp färger och tär hårt på planen
som också kan få rostskador.


Vi kunde med andra ord hjälpa försvaret att dels spara pengar vid installationen av släcksystemet och samtidigt komma runt problematiken med de miljöpåverkande effekterna från skum eller Halotron. Samtidigt byggdes riskerna med skador på flygplanen bort eftersom planen inte har några problem med vatten.

tisdag 4 december 2007

Rapport om riskerna med CO2 som släcksystem del 2

Med anledning av det tidigare inlägget om CO2 så finns det en nyare rapport angående släcksystem med CO2 som också är framtagen på uppdrag av U.S. Environmental Protection Agency. Rapporten är samanställd av Wickham Associates 2003 och heter Review of the use of carbon dioxide total flooding fire extinuishing systems.

Rapporten är intressant eftersom den även går in på vilka alternativ som finns till CO2 släcksystem med både fördelar och nackdelar.

Rapporten fokuserar mycket kring marina applikationer men det finns mycket kring landbaserade applikationer också. Och de generella riskerna skiljer sig inte om det är installerat på land eller till sjöss.

Återigen belyser även denna författare riskerna med CO2 släcksystem.

“In most risk benefit analyses, both the risk and the benefit accrue to the same party.
In all of your examples of “drive a car rather than use public transportation, live in a high
rise building rather than a single level house, purchase and store various poison chemicals
in the household, ….” the beneficiary of the risk has been the risk-taker him/herself.
In the case of carbon dioxide systems, the beneficiary of the risk and the risk taker are
nearly always different parties. The decision to employ carbon dioxide systems is never
made by those who are ultimately exposed to the danger of death or injury. Instead it is
made by the owner or owner’s representative and it is to the owner that the benefit of a cost
savings accrues. In this case, it is the workers or other persons exposed to the possibility of
an accidental discharge of the carbon dioxide system who assume the risk.
This is why it is a public safety issue. We have one segment of society (owners, owners’
representatives, etc.) making decisions to use carbon dioxide systems in instances that
needlessly expose an entirely different group of people. Thus I am afraid that the only
conclusion a risk-benefit analysis would reach is that – from a public safety standpoint – the
balance between the risk and the benefit lies heavily or even entirely on the risk side.”


Risken finns mao att en beslutsfattare som inte är insatt i farorna köper ett CO2 system eftersom det initialt är billigare. Men om man väger in andra faktorer såsom utbildning av all personal som kan komma att vistas i lokalerna, framtagande av rutiner för att öka säkerheten, utbildning av de som skall sköta anläggningen, köp av andningsutrustning till anläggningen m.m. så kan det redan i dessa kostnader ligga en ansenlig peng som inte syns vid själva köpet. Sen finns ju självklart risken med att någon skadas eller omkommer och där är kostnaden svårare att diskutera, det blir på ett mer filosofisktplan.

Exempel på andra typer av systems som är alternativa är

10.1 General
From a technical standpoint, there are several types of systems that can perform
comparably if not better than carbon dioxide in total flooding applications:
• Halocarbon gaseous extinguishing systems
• Inert gas extinguishing systems
• Water mist extinguishing systems


För att göra en bedömniing av ersättningsmöjligheten finns ytterligare aspekter att titta på eftersom alla system har sina för- och nackdelar. t.ex.

11.2.2 Preferences
On the second point, there are numerous characteristics of the various agent systems
that may make profound differences to some users, but certainly not all. Some
examples are …..
• water mist systems can be brought into action faster than a gaseous system,
thus reducing fire damage, since it is not necessary with the water mist systems
to close openings and shut down ventilation before the start of discharge, …..
• water mist and inert gas agents have more attractive environmental properties
than the halocarbons and some of the halocarbons have more attractive
environmental properties than other halocarbons, …..
• the gaseous systems are usually limited to a single discharge of agent whereas
most water mist systems have an unlimited water supply in land based
operations and at least 30 minutes of potable water discharge plus after that an
unlimited amount of sea water for marine applications, …..
• some halocarbons are considered safer than others depending on how close the
use concentrations come to the point where adverse health effects may be
experienced, …..
• halocarbon agents tend to extinguish fires more rapidly than the longer
discharging carbon dioxide, inert gas or water mist systems and …..
• in high energy fire situations, the halocarbons can experience decomposition,
thus creating hydrofluoric acid (HF) whereas decomposition of the agent is not an
issue with carbon dioxide, the inert gases nor water mist.Eftersom rapporten går igen för- och nackdelar med alternativa släcksystem anser jag den som en bra källa för att hitta alternativ till CO2.

Brandbekämpning med vattendimma vinner i en sådan jämförelse i de flesta fallen

Eftersom det är ofarligt för människor
Lika effektivt eller effektivare än CO2 i många av de applikationer där CO2 används idag.
Är inte beroende av samma intrigitet av rummet som andra gassläcksystem.