måndag 30 juni 2008

NFPA 502 Standard for Road Tunnels, Bridges, and Other Limited Access Highways

I ett tidigare inlägg så kommenterade Olle Norrby O N Brandkonsult AB angående de förändringar som skett i den nya utgåvan av NFPA 502. Vi har länge påpekat just dessa antaganden som hämmat användandet av fasta släcksystem i tunnlar. I artikeln "Common Misconseptions about protecting Tunnels with Water Mist" skrev vi svar på de antaganden som påstods göra användandet av vattendimma olämpligt som tunnelskydd.

Om man tittar på de förändringar som gjorts i senaste upplagan av NFPA 502 så är det just dessa antaganden som man nu har insett inte stämmer med verkligheten.
Som exempel så kan nämnas

“Bränder i tunnlar sker ofta inuti fordon och därför kan släcksystem inte nå dessa bränder”

Syftet med släcksystemet är framförallt att förhindra brandspridning till andra fordon och begränsa brandens storlek så att den kan släckas av räddningstjänsten.

“Om det blir en fördröjning i aktiveringen av släcksystemet kommer en liten mängd vatten på en mycket varm brand generera stora mängder av överhettad ånga vilken inte har någon släckeffekt”

Tester har visat att ovanstående bekymmer inte gäller. Ett korrekt dimensionerat system begränsar branden och kyler tunneln. Eftersom en lastbil når 100 MW på 10 min gäller det att aktivera släcksystemen så snabbt som möjligt.

I följande artikel publicerad i SFPE:s Fire Protection Engineering kan man läsa om ytterligare exempel på frågeställningar och svar gällande detta.

Så med den ökande uppmärksamheten kring tunnelsäkerhet där inte enbart passiva system väljs längre så borde vi även inom kort att få se fasta släcksystem i kombination med passivt skydd även i våra svenska tunnlar.

Tunnelbrandskydd

I senaste numret av brandposten Nummer 38 2008 kan man läsa att tunnelkonferense blev en stor succe. Efter brandförsöken i Runehamar tunneln 2003 har SP Brandteknik ordnat konferensserien International Symposium on Tunnel Saftey and Security (ISTSS) och årets upplaga var den tredje. De tidigare anordnades i Washington 2004 och Madrid den andra 2006.

En sammanfattning om Runehamar försöken kan man hämta här. Slutsatsen efter försöken

Runehamar försöken bekräftar de farhågor man har haft angående brandutvecklingen i
långtradarlaster. Det anmärkningsvärda är att det handlar om en blandning av trä och
plast, d v s ett långt ifrån ovanligt gods på våra vägar. Dessutom är lasten inte på någotvis extremt stor eftersom långtradar både kan vara längre och transportera mer last. Dessutom finns det långtradare som är betydligt längre än den långtradarattrapp somanvändes i Runehamarförsöken. Därför finns det anledning att se över de dimensioneringsvärden som används för vägtunnlar idag. Långtradarnas betydelse för brandsäkerheten i vägtunnlar har därmed fått ny fokus och de bör få större betydelse i de framtida riskanalyser som genomförs för olika vägtunnelprojekt.
De höga gastemperaturerna som uppmättes i Runehamar försöken har väckt stor
förundran och har skapat en ny debatt kring vilka tid-temperaturkurvor som ska användas vid dimensionering av vägtunnlar. Ska man ha en RWS-kurva, en HC-kurva, eller en ISO-kruva? Gäller resultaten även i tunnlar med annat tunneltvärsnitt än det som fanns iRunehamartunneln?
Det finns inga entydiga svar när det gäller dessa frågeställningar.
Runehamarförsöken, med det givna tunneltvärsnittet och takhöjden, visa dock att med det gods och ventilationsförhållanden som rådde under försöket att högsta taktemperaturerna lätt kan bli uppemot 1200 – 1360 ºC. Därför finns det ett behov av att utröna inverkan av takhöjden, avståndet mellan gods och takhöjd, tvärsnittsarean och ventilationsförhållanderna på taktemperaturerna. Detta kan undersökas systematiskt med hjälp av försök i en mindre skala.
I försöken studerades även strålningspåverkan på eventuell räddningspersonal uppströms av branden. De strålningsnivåer som uppmättes uppströms branden indikerar att det kan bli problem för räddningstjänsten att släcka branden med vinden i ryggen.


är det som ligger till grund för den förändrade synen på tunelsäkerhet.

På hemsidan för konferensen ISTSS finns presentationerna att ladda ner som pdf under "Symposium Program"

onsdag 18 juni 2008

Vägverket stoppar tunnelsprinkler

Jag reagerade på dagens artikel i Svenska Dagbladet om att Vägverket stoppar tunnelsprinkler där Tomas Sandman från vägverket uttalar sig oklart om huruvida det finns bra system för brandbekämpning i vägtunnlar. Tunnelsprinkler handlar inte om teknisk utformning, utan om politisk vilja


Vägverket och Tomas Sandman, säkerhetsansvarig för Södra Länken, som också besökt oss är väl medvetna om att Marioff har utvecklat brandbekämpningssystem för vägtunnlar


Som framgår av den bifogade artikeln skrev en av Sveriges ledande experter på brandsskydd i vägtunnlar, Haukur Ingason på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i samråd med ett av världens ledande brandskyddskonsultsföretag Hughes Associates Inc. Brandposten nr 35 2006 om detta. Detta är alltså inget nytt


Från allmänhetens synvinkel är det snarare en fråga om vad det får kosta att undvika trafikkaos och att ge Räddningstjänsten de förutsättningar som de själva upprepade gånger begärt, men blivit nekade av Vägverket
Se även www.tunnelfireprotection.com

Även DN skriver om att Branden kan ge norra länken sprinklersystem

måndag 16 juni 2008

Brand i södralänken

Branden idag i årstalänken är precis det scenario som har uppmärksammats framför allt nere i central Europa efter de katastrofala bränderna som inträffat på 2000-talet. Branden idag slutade som väl var enbart i materialla skador. Som vittnesuppgifterna gjorde gällande så rökfylldes snabbt tunneln och de som passerade lastbilen kände hettan från branden trots att deras rutor var uppvevade.

Vi får se vad detta kommer att ge i debatten av hur de Svenska tunnlarna skall skyddas. Passivt eller med aktiva system som de vi installerat i Frankrike och Spanien och vilket vi nu skall börja installera i vårt grannland Finland.

Följande länkar leder till artiklar från några av de svenska tidningarna vilka rapporterat från branden. Aftonbladet, DN, svt

onsdag 4 juni 2008

Brandskydd av transformatorer

För tillfället verkar detta vara en fråga som är av intresse från många håll. För att ge en liten allmän information så kan man dela in transformatorerna i olika typer, då tänker jag framförallt om de står inomhus, halvt inbyggda utomhus eller i det fria utomhus. En annan faktor är självklart storleken på transformator och om det är en "torr" transformator eller om den är fylld med mineralolja. Inomhustransformatorer kan skyddas på olika sätt, tidigare användes ofta CO2 men det fasas ut mer och mer pga personsäkerhetsriskerna. Så kvar blir ofta valet på antingen någon form av släckgas eller vattendimma. Släckgaserna kan i vissa fall vara svåra att installera eftersom det inte alltid är så lätt att hålla utrymmena helt gastäta, samtidigt så dimensioneras de ofta för hela rumsvolymen och då transformatorn tar stor fysisk plats så kommer koncentratonen av släckgas överskrida säkra nivåer med följ av personsäkerhetsrisker.
En födel med gassläcksystem är att de inte kräver någon elmatning för att fungera och det finns inte alltid reservkraft i transformator anläggningarna vilket säkrar eltillgången.
Det finns dock ett alternativ när det gäller vattendimma som inte heller behöver elkraft och det är HI-FOG GPU (gasdrivenpump) vilken är typgodkänd från FM Approvals för utrymmen upp till 750m3. GPU pumpen är framtagen för att användas i installationer där inte tillförlitlig kraft finns t.ex. vid industriella applikationer där vi skyddar elkraften i sig, vid skydd av kyrkor eller kulturhistoriska byggnader som är på landet m.m.

Vattenbehovet som behövs för denna lösning är ca 75liter per minut och det kän jämföras med de tusentals liter som används vid t.ex. mulsifyre spraysprinkler.

Om utrymet är större än 750m3 så finns det dieseldrivna pumpar om man vill vara oberoede av elkraft.

Vid utomhusinstallationer så används el eller dieseldrivna pumpar vilka har testats för att byggas likt en spraysprinkler system mao så omgärdar man transformatorn med vattendimma men fördelen är att man använder mycket mindre vatten än med spraysprinkler.

Det finns en studie gjord mellan 2000 och 2002 vilken undersökte riskerna med transformatorer och andra oljefylld komponenter för kraftprodukten. Denna utfördes i Norge och mer information kan man hitta på GexCon hemsida. Bland annat kan man se effekten av explosionerna som ofta är orsak till bränderna med en stor oljebrand som följd.

På GexCon sidan, om man scrollar ner, så kan man klick på vissa av bilderna för att starta filmklipp från testerna. Som man kan se så är det stora krafter som kan släppas lösa vid dessa incidenter med stora bränder som följd.

måndag 2 juni 2008

HI-FOG Days 2008

Tack för att Ni deltog under förra veckan!

USB stickorna kommer att skickas ut under denna vecka. Där finns alla presentationer och förhoppningsvis lite bilder från de sociala aktiveterna.

Jag hoppas att Ni tyckte att det var givande, själv tyckte jag att dag två var det mest intressanta då vi fick möjlighet att bevittna branddemonstrationerna. Vi dödade nog i alla fall en myt och det jag tänker på är myten om att HI-FOG enbart fungerar i små slutna utrymmen. 3300m3 volym, 12meters takhöjd borde kategoriseras som ett stort utrymme och släckning med enbart 4 sprayhuvuden borde man kunna kalla en öppen lösning.

Här på bloggen kan Ni hitta mer information om vattendimma. Informationen som finns här är från tredje part detta för att ge Er information från en oberoende källa och även en möjlighet att se vad som händer i andra delar av världen.

Jag vill tacka Er, Daniel, Eva, Joakim, Tomas, Jan-Åke, Kjell, Petter, Henrik och Lars-Erik, för att Ni deltog.

Glöm nu inte vad Ken Baird sa "HI-FOG is the first choice" ;-)

FM Global datablad och säkerhetsinformation

Förra veckan ordnade Marioff Oy ett seminarium för kunder från hela världen där många intressanta talare var inbjudna. Bland annat så pratade Jack Mawhinney, Hughes Associates, Inc USA tidigare ordförande för NFPA 750 om CFD simulerings modeller för vattendimma i vägtunnlar. I rapporten The use of CFD/FDS modeling for establishing performance criteria for water mist systems in very large fires in tunnels Moduleringen stämmmer bra överens med verkligheten vilket jämfördes vid fullskaliga brandförsök som vi utförde i Spanien för några år sedan.

En annan intressant talare var Andrew Was från FM Approvals, UK. Han berättade att FM Global nu har släppt sina FM Global data sheets fri nu på webben. Det är sanerligen en stor förändring på gång i världen när information som man tidigare låste in och tog bra betalt för nu istället delas utan kostnad med internet som media.

Gå in på www.fmglobaldatasheets.com och registrera Er så får ni tillgång till 170års samlade kunskaper angående brandskydd.