måndag 17 mars 2008

Ramhandling totalvolymsläcksystem med vattendimma

Ramhandling totalvolymsläcksystem med vattendimma

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

5 VA-, VVS-,KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM

54 BRANDSLÄCKNINGSSYSTEM

Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION MM

5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM


ALLMÄN ORIENTERING

Denna ramhandling ansluter till VVS och EL AMA 98.

För projektet gäller Administrativa Föreskrifter för totalentreprenad.

Beskrivningen är upprättad som en ramhandling för en totalentreprenad och saknar mängduppgifter.

Projektering, demontering, installation och dokumentation enligt denna beskrivning med tillhörande ritningar.

Funktionskrav anges i första hand. Där funktionskrav saknas redovisas produkt som typ eller fabrikat. Generellt gäller vid sådan redovisning ”eller likvärdigt”. Beställaren avgör om funktion eller vara är likvärdig.

Till beskrivningen hör följande handlingar:

-ritningar enligt bifogad ritningsförteckning daterad xxxx.

ORIENTERING OM OBJEKTET

Objektet avser installation av brandbekämpningssystem med vattendimma.

Lokalerna som skall skyddas bla. Bla.

54 BRANDSLÄCKNINGSSYSTEM

54.B/1 Brandbekämpningssystem med vattendimma

ALLMÄNT
Detta dokument är upprättat som en ramhandling för en totalentreprenad och innehåller de minimikrav som beställaren har på brandbekämpningssystemet.

OMFATTNING
Nyinstallation av automatisk brandbekämpningssystem med vattendimma skall utföras som totalvolymsskydd inom reservkraftsutrymmet och ventilationsutrymmet.

Utrymmena som skall skyddas är markerade på bifogade ritningar.

Installationen skall utföras så den uppfyller typ godkännade från FM / VdS eller motsvarande för aktuell riskklass.

Installationen skall anpassas till befintliga installationer för kyla, ventilation, VVS och el mm.

FUNKTIONSÖVERSIKT
Entreprenaden omfattar komplett installation enligt gällande föreskrifter och med tillägg till denna beskrivning.

Systemet skall vara oberoende av yttre kraftförsörjning samt ha tank med erforderlig mängd vatten för aktiveringstiden.

Entreprenaden skall utföras enligt nedan.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Entreprenadform
Bandbekämpningsentreprenaden skall utföras som totalentreprenad.
I entreprenaden ingår kontinuerlig samordning och avstämning.

TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Installationen skall följa typgodkännande frå VdS, FM eller motsvarande.
Regelverk för högtrycks vattendimma typ NFPA 750 eller likvärdigt skall uppfyllas.

Anläggningen skall utföras som ett torrörsystem med öppna sprayhuvuden. Erforderliga sektions-, provnings-, avluftnings-, avtappnings-, övertrycks-, back-, larm och renspolningsventiler skall ingå.

För placering gäller aktuellt regelverk samt begränsningar för systemets typgodkännade.

Erforderligt antal öppna sprayhuvuden skall ingå.

Erforderligt material och arbete inom pumpcentralen i ngår i brandbekämpnings entreprenaden.

Orienterings- och serviceritning skall upprättas enligt planlösning, rumsbenämning skall godkännas av beställaren.

All ingående utrustning och komponenter skall vara godkända enligt typgodkännandet och aktuellt regelverk.

Anläggningen skall utföras servicevänlig.

Rörsystemet skall i sin helhet utföras och provtryckas enligt sitt godkännande och aktuellt regelverk.

VATTENKÄLLA
Systemet skall betjänas av vattentank. Tanken skall vara dimensionerad för minst 30minuters aktiveringstid.

Tanken skall vara övervakad för låg vattennivå.

Erforderliga automatiska tryckhöjningspumpar inklusive kringutrustning, apparatskåp mm ingår i entreprenaden.

RÖR OCH RÖRFÖRLÄGGNING
Enligt godkännande, aktuellt regelverk och tillverkarens anvisningar. Anpassa till övriga installationer.

Erforderliga mängder.

Öppna rörändar täcks med skyddslock omedelbart efter montage.

Infästningar mot konstruktioner måste utföras så att ev. störande stomljud och vibrationer ej uppkommer.

Infästningar, fästdon och upphängningar skall utföras enligt aktuellt regelverk, typgodkännande och tillverkarens rekommendationer.

Erforderlig avtappning, påfyllning och avluftning utförs av system till driftfärdig anläggning.

Avluftnings-, prov-, renspolnings- och avtappningsventiler m.m. skall placeras på lämplig plats. Erforderligt antal skall ingå.

ENTREPRENÖRENS KVALIFIKATIONER
Anläggningen skall i sin helhet installeras av en kompetent installatör.

Vid heta arbeten skall entreprenören kunna uppvisa gällande godkännande. Heta arbeten får ej utföras förrän beställaren gett sitt godkännande samt anvisat plats för dessa arbeten.

Entreprenören skall tillhandahålla:

• Kvalitetsansvarig,
• Sakkunning person.
• Kompetent projektör.
• Montageledare.
• Montörer varav minst hälften utbildade.

HÅLTAGNING
Håltagning, brandtätning och efterlagningsarbeten ingår i annan entreprenad.

BYGGNADSARBETEN
Ingår i annan entreprenad.

STYRNING OCH ÖVERVAKNING
Samtliga funktioner inom styrning och övervakning inom brandbekämpningssystemet ingår i entreprenörens åtagande. Samtliga ventiler och givare till systemet larmas enligt aktuellt regelverk. Erforderlig ledningsdragning ingår.

Larm för avstängningsventiler för systemet, låg vattennivå i tanken, avställd automatik eller fel på pumpar eller deras drivning skall indikeras på fellarmtabå i pumpcentral samt levereras på plint för vidarebefordring till DUC eller BLC.
Även andra krav i typgodkännande eller aktuellt regelverk för vattendimma skall uppfyllas.

Aktiverat system skall alltid indikeras som brandlarm i BLC via flödes eller tryckvakt.

Entreprenadgräns för brandlarm är på flödes / tryckvakt placerad i pumpcentral.

Summa fellarm B från fellarmstablå till fastigheten DUC ingår i annan entreprenad.

Entreprenadgäns för A- och B-larm är på utgående plint i pumpcentral.

Entreprenaden omfattar leverans och montage av en fullt funktions- och driftfärdig anläggning, varvid det även ingår att övervaka och ansvara för att entreprenaden ingående ledningar, dom samt elapparater har rätt funktion och blir rätt inkopplade.

ELKRAFT
Elmatning 230V fram till pumpcentral ingår i elentreprenaden.

MÄRKNING
Märkning skall uppfylla sitt godkännande och aktuellt regelverk.

ALLMÄNNA KRAV
Entreprenaden omfattar projektering, leverans och montage av all erforderlig utrustning inkl. driftsättning och samordning med andra installationer.

Ritningarna och dimensionering skall granskas av beställaren eller dennes representant och skall godkännas innan installationen får påbörjas.

I entreprenaden ingår erforderliga kontakter med myndigheter.

Garantitid för anläggningen och dess komponenter skal var ett (1) år.

PÅFÖLJDSREGLER
Om det vid besiktningen eller funktionskontroll visar sig att kraven i upphandlingsunderlaget inte uppfylls av den färdiga anläggningen skall entreprenören utan kostnad för beställaren justera eller bygga om anläggningen så att kraven uppfylls.

ANBUD
Entreprenören skall på plats förvissa sig om entreprenadens omfattning.

Förfrågningsunderlaget skall genomgående kalkyleras utan reservationer.

Samordning och anpassning av släckinstallation till övriga installationer ingår i entreprenörens åtagande.

I anbudet skall även följande redovisas.

• Typgodkännande som berör installation inom specifierad risk.
• Aktuellt regelverk som typgodkännande och utförande är tänkt att uppfylla.
• Systembeskrivning med information om anläggningens dimensionerande förutsättningar typ verkningsyta, erforderligt flöde, drifttryck och varaktighet på vattenkälla m.m.
• Typ av sprayhuvuden, rör, kopplingar, ventiler, tryckhöjningsarrangemang.
• Utrymmesbehov för tryckhöjningsarrangemang inkl vattentank.
• Referensobjekt.

Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATATION MM

YTB.154 Märkning av brandsläckningsinstallationer

Märkning av rör, ventiler och skyltar enligt aktuellt regelverk.

Märkning utförs med plastlaminerade skyltar med beständig text. Märkning skall ske med klartext.

- Alla apparater märkes.
Bokstäver minst 4mm höga.

- Ventiler märkes.
Märkning skall vara i enlighet med drift och skötselinstruktion.

- Ventiler placerade ovan undertak skall även märkas med skylt placerad under ventil på vägg vid undertak, skruvas fast.

- Rörledningar märkes i central och huvudstråk med märktejp. Märktejp skall ange strömningsriktning.

YU TEKNISK DOKUMENTATION MM FÖR INSTALLATIONER

YUC BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER

YUC.54 Bygghandlingar för brandsläckningsinstallatoner

Ritningar ingående i förfrågningsunderlag tillhandahålls entreprenören i pdf. Format för vidare projektering. Arkitekt-, El- och VVS-ritningar i dwg-format tillhandahålles.

Entreprenören tillhandahåller alla för åtagandets genomförande erforderliga handlingar i två (2) omgångar.

Ritningar och övriga handlingar upprättas av entreprenören eller dennes underentreprenör skall tillsändas Beställaren för granskning.

Handlingar skall tillställas Beställaren i så god tid att en granskningstid om minst två (2) arbetsveckor medges.

Plan och sektionsritningar för släckinstallationen skall upprättas i minst skala 1:100.

Dokumentation skall utföras enligt aktuellt regelverk, typgodkännande.

Original skall ha sådan struktur att tydliga reproduktioner kan erhållas.

YUD RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER

YUD.54 Relationshandlingar för brandsläckningsinstallationer

Dokumentation vid färdigställande skall utföras enligt typgodkännande samt aktuellt regelverk.

Anläggningsspecifikation, beräkningar och provningsprotokoll skall utföras enligt typgodkännande och aktuellt regelverk.

Relationsritningar enligt YUC.54 skall levereras till beställaren före slutbesiktning.

Designinformation enligt tillverkarens anvisningar och krav i typgodkännande skall redovisas till beställaren och besiktningsman före besiktningen.

Samtliga ritningar skall vara CAD-ritade i dwg-format och levereras både i papperkopior två (2) omgångar samt en omgång digitalt på CD.

Protokoll enligt nedan skall beställaren i samband med överlämnande av relationshandlingar.

- Anläggningsspecifikation/installationsintyg
- Provtryckningprotokoll
- Rengörningsintyg
- Egenkontrollsprotokoll
- Typgodkännande för installationen

YUH.54 Driftinstruktioner för brandsläckningsinstallationer

Driftinstruktioner skall levereras till beställaren före slutbesiktning.

Alla instruktioner och föreskrifter skall vara avfattade på svenska.

Driftinstruktioner upprättade i två (2) exemplar och insatta i pärar skall överlämnas före slutbesiktning för granskning av beställarens kontrollant. Digital kopia levereras på CD.

Produktblad för aktuella komponenter skall ingå i erforderlig dokumentation.

Anvisning skall utgöras av tydlig beskrivning av anläggningens manövrering och handhavande i övrigt för avsedd funktion skall erhållas, jämte kort orientering om anläggningens verkningssätt.

Orienterings- och serviceritningar över skyddade ytor skall upprättas. Dessa skall vara hårdplastade och hängas upp på vägg i pumpcentralen.

Reservdelsförteckning skall finnas.

Kundanpassad kontrolljournal för anläggningsskötare skall placeras i pumpcentralen.

YUK.54 Underhållsinstruktioner för brandsläckningsinstallationer

Lika text som YUH.54

YUP Information till drift- och underhållspersonal

Information skall ske vid entreprenadens färdigställande och vid garantitidens utgång.

I entreprenaden skall ingå erforderlig utbildning för anläggningen. Dels i samband med att beställaren övertar driftansvaret för anläggningen och dels vid garantitidens utgång. Material som skall ligga till grund för information skall bl.a. bestå av driftinstruktioner enligt YUH.54 och underhållinstruktioner YUK.54.

Utbildningen skall delas upp med dels teoretisk genomgång och en praktisk genomgång där entreprenören på plats visar och beskriver anläggningens funktion samt drift- och underhållsrutiner på apparater.

Entreprenören kallar skriftligt berörda parter cirka två (2) veckor före lämplig tidpunkt.

Tidsåtgång för informationen beräknas till två (2) timmar vid entreprenadens färdigställande och två (2) timmar vid garantitidens utgång.

YY ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING

YY TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER

YYV.54 Tillsyn, skötsel och underhåll av brandsläckningsinstallationer

Inga kommentarer: