söndag 16 september 2007

Släcksystem med vattendimma SP´s kunskapssammanställning

Den första träffen när man googlar vattendimma är en sammanfattning om ett BRANDFORSK projekt. Det bekriver en kunskapsammanställning angående vattendimma som brandbekämpningssystem.

Där kan man läsa
De senaste årens utveckling visar att vattendimma har potential att ersätta eller vara ett alternativ till traditionella släckytem. Det finns goda möjligheter för andra typer av brandrisker, där det kanske inte finns några bra alternativa lösningar. Vatten har många fördelar, det är billigt, inte toxiskt och utgör ingen fara för den yttre miljön.


Rapporten SP-Rapport 2001:26"Släcksystem med vattendimma - en kunskapsammanställning. BRANDFORSK-projekt 509-991" är en bra rapport som är en litteraturstudie kring den forskning och testning som utförts under 90-talet. Målsättningen med rapporten var att inkludera följande delar:

- Översikt av befintlig teknik och bekrivning av olika typer av system.
- Beskrivning av släckmekanismer, droppstorlekfördelning, hälsoaspekter, mm.
- Redovisa erfarenheter från varierande förök för olika typer av tillämpningar,
t.ex. låg- och normal riskklass, makinrum, brandfarlig vara, elektronik.
- Redovisa erfarenheter från förök med "okonventionella" system, användning av
tillsatsmedel, inblandning av inertgaer, etc.
- Översikt av vedertagna provningsmetoder och intallationsstandarder.

Detta är en bra grund eftersom den är skriven på svenska. Utvecklingen har fortatt under 2000-talet därför kan den enbart ses som grund och det finns aktuellare kunskapsammantällningar dock inte på svenska.

Fördelarna med vattendimma som gruppen kom fram till är

1. Vatten i sig är ett billigt släckmedel vilket bidrar till att kostnaden för system med vattendimma kan hållas låg.

2. Vatten är inte toxiskt och utgör ingen fara för den yytre miljön.

3. System med vattendimma har visat sig kunna dämpa eller släcka pool- och spraybränder i brandfarlig vara.

4. Vattenflödet är ofta betydligt lägre jämfört med traditionell sprinklerteknik. Det medför lägre risk för vattenskador. Inga toxiska eller korrosiva sönderdelningsprodukter bildas vid släckning.

5. Under vissa betingelser uppför sig systemen likt ett gassläcksystem ("total flooding"). Till skillnad från gassläcksystem kyller vattendimma både omgivande luft och den utrustning som skyddas.

6. Systemen kan aktiveras i ett tidigt skede av ett brandförlopp, t.ex. med hjälp av rökdetektorer.

7. Vattendimma har en låg elektrisk konduktivitet (förutsatt att avjoniserat vatten används).

8. Det finns möjlighet att använda vattendimma för att inertera eller dämpa explosiva förlopp.


Läs denna rapport som ett första steg.

Inga kommentarer: